Onderstaand tref je de Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden aan van:

Sierwerk /Harrieboem (hierna te noemen Harrieboem);

Vestigingsadres: Airbornestraat 144, 7002 EZ Doetinchem;

Winkeladres: Dorpsstraat 93, 7025 AC Halle (Gelderland);

Telefoonnummer: 06-20761963

E-mailadres: info@harrieboem.nl

KvK-nummer: 71116605

Btw-nummer: NL 163035994 B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en Harrieboem.

Artikel 1: Definities

 1. Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen van deze webshop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en Harrieboem.

Artikel 2: Vooruitbetaling

 1. Harrieboem is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. De overeenkomst tussen Harrieboem en consument is definitief nadat de consument bij het afhalen van de producten het kopie van het afhaalbewijs in bezit van Harrieboem tekent ter acceptatie van de producten.
 2. Na ontvangst van de bestelling op deze webshop ontvangt de consument van Harrieboem direct een e-mail met de factuur, tevens afhaal- en betaalbewijs.

Artikel 3: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Harrieboem niet kan worden toegekend.
 2. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 3. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Artikel 4: Ontbinding

Iedere tekortkoming van Harrieboem in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 5: Afhalen

 1. De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft Harrieboem het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.
 3. Indien de overeenkomst door Harrieboem ongeldig wordt verklaard na een vooruitbetaling van de consument, ontvangt deze zijn vooruitbetaalde bedrag retour.
 4. De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij Harrieboem gedurende de officiële verkoopdagen. Per persoon mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.
 5. Het afhaalbewijs dient de consument uitgeprint of in mobiele weergave te laten zien bij het afhalen van de goederen bij Harrieboem.
 6. Bij het afhalen van de bestelde goederen kan de consument gevraagd worden zich te legitimeren.

Artikel 6: Betaling

 1. Het aan Harrieboem verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan.
 2. Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen.
 3. Het minimale orderbedrag is 25,00 Euro.

Artikel 7: Annulering

 1. Artikel 7: 46d lid 1-3 Burgerlijk Wetboek over zichttermijn is uitgesloten voor de aangeboden producten in deze webshop. De consument kan zijn bestelling kosteloos annuleren.

Artikel 8: Garantie en keuring

 1. Harrieboem garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.
 2. Voorts garandeert Harrieboem dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.
 3. Harrieboem garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Artikel 9: Gebreken; klachttermijnen

 1. De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk, voor het verlaten van de winkel, na ontvangst te inspecteren of Harrieboem de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Harrieboem er direct van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
 2. Mocht de consument na het verlaten van de winkel gebreken en/of klachten hebben over de goederen, is de consument gehouden Harrieboem er terstond schriftelijk van in kennis stellen.
 3. De consument dient het onderzoek en de desbetreffende schriftelijke kennisgeving te doen uiterlijk vóór 5 januari van het jaar na aflevering.
 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen.
 5. De prestatie van Harrieboem geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het hierboven bepaalde in acht heeft genomen.
 6. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Harrieboem worden geretourneerd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Harrieboem is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden vervoerd of gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.
 2. Tevens is Harrieboem niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. Harrieboem is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.
 4. Indien Harrieboem van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument Harrieboem volledig vrijwaren en Harrieboem alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
 5. De aansprakelijkheid van Harrieboem uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van Harrieboem wordt gedekt.

Artikel 11: Toepasselijk recht bij geschillen

 1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Harrieboem worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Harrieboem de consument een termijn van een maand nadat Harrieboem zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.
 2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 12: Partiële nietigheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.
 2. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Artikel 13: Diversen

 1. Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.
 2. Alle aanbiedingen van Harrieboem Vuurwerk zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.
 3. Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.
 4. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.
 5. Bij verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden:
  • Categorie 1: 12 jaar
  • Categorie 2: 16 jaar
 6. Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermeldde minimum leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.

Artikel 14: Wijziging van de voorwaarden

 1. Harrieboem is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 2. Harrieboem zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 15: Privacy statement

 1. Harrieboem zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven.
 2. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 3. Meer informatie over het privacybeleid van Harrieboem staat op de website: https://www.harrieboem.nl/Webshop/privacybeleid/